طراحی برند بوک مشارنو  

برند بوک، به عنوان یکی از اصلی‌ترین سندهای استراتژیک هر برند، به شما کمک می‌کند هویت مفهومی و دیداری، ماموریت و ارزش‌های سازمان و برند خود را تدوین و راهبری کنید. هویت مفهومی شامل فلسفه‌ی وجودی برند، شخصیت و آرکتایپ، ارزش‌ها، چشم انداز، ماموریت و بسیاری دیگر از مسایل عمیق هویتی برند می‌باشد. هویت دیداری نیز شامل اجزای بصری متنوعی است که شامل لوگو و دستورالعمل کامل استفاده از آن، رنگ‌ها، فونت‌ها، طرح‌ها و ... می‌شود.

برند بوک به شما کمک می‌کند تا برند خود را به شیوه‌ای شناخته شده به دیگران معرفی کنید. 

همه عناصر برندبوک باید با اهداف و خصوصیات برند هماهنگی داشته باشد و طراحی و تدوین این سند در کنار شناخته شدن برند، به حفظ شناسایی و تمایز برند از رقبا نیز کمک می‌کند.

ما در رویدانو با تکیه بر موارد فوق، طراحی و اجرای برند بوک و هویت بصری «مشارنو» را بر عهده داشتیم که در این پست قسمت‌هایی از این برندبوک طراحی شده را با هم می‌بینیم

BLOG

از دیگر پروژه های ما