برگزاری رودشو دعوت به رویداد بزرگ جزیره شاد سن‌ایچ

برگزاری رویدادهای تبلیغاتی عمومی همیشه بخش کم‌تر توجه شده ای دارند: دعوت از مخاطب هدف به شکلی موثر. دعوت از میهمانان برای حضور در یک ایونت تبلیغاتی اهمیت بسیاری دارد. این دعوت‌نامه‌ها و شکل و نحوه‌ی نوع دعوت می‌تواند به عنوان یک ابزار بسیار قدرتمند برای جذب مخاطبان هدف برای حضور در رویدادهای ما به کار رود و خصوصا در رویدادهای عمومی هر چه بیشتر مخاطب مد نظر ما را به محل ایونت هدایت کند. ما برای دعوت از مخاطبین کودک برای حضور در رویداد «جزیره شاد سن ایچ» با پیشبرد استراتژی تدوین شده برای برگزاری این رویدادها از کانسپت «جزیره» برای تولید دعتونامه‌های جذاب کودکانه به شکل بطری حاوی نقشه‌ی گنج استفاده نمودیم که در این نقشه مخاطب(کودک) را به محل گنج(محل برگزاری رویداد) دعوت می نمود. سپس با حضور در چندین مهدکودک در قالب اجرای فعالیت‌های شاد برای کودکان، توسط این دعوتنامه‌ها آن‌ها را به رویداد اصلی پیش رو دعوت کردیم.

BLOG

از دیگر پروژه های ما