آیین افتتاح طرح عظیم فاضلاب غرب تهران

یکی از چالش بر انگیز ترین موضوعات در ایام پاندمی کرونا برگزاری مراسم، همایشها، کنفرانس ها و ... به صورت حضوری بود. یکی از راهکار های مهم آژانس رویدانو در این ایام، برگزاری این دسته از رویدادها به صورت رویدادهای مجازی و یا ترکیبی از مدل حضوری و مجازی بود. این رویداد با حضور هیئت دولت، جمعی از دست اندرکاران و با حضور مجازی رییس جمهور در قالب آیین افتتاح طرح عظیم آب و فاضلاب غرب استان تهران که یکی از پروژه های مهم ملی به شمار می رود، برگزار گردید.

از دیگر پروژه های ما